USLOVE KORIŠTENJA

 

Uslovi korišćenja

 

Opšti uslovi korištenja web sajta www.modiana.ba i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.ba je MONTECRISTO BH  d.o.o., Tvornička 3,  71000 Sarajevo.

Sajt predstavlja svako mjesto pod nazivom  www.modiana.ba

Korisnik sajta je svaka osoba koja posjeti bilo koju web stranicu na www.modiana.ba (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Usvajanje opštih uslova

Korisnik mora slijediti ove opšte uslove. Korištenjem web stranice www.modiana.ba, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i zaštićeni su autorskim pravima te važećim zakonima. Sadržaj uključuje tekst i podatke pored cijelokupne grafičke slike sajta sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u cijelini ili dijelimično na bilo kojem drugom mestu, osim ako Vlasnik to eksplicitno ne odobri u pisanoj formi.

Ako korisnik obezbijedi bilo koji materijal vlasniku, on prenosi besplatno sva materijalna autorska prava po prvi put i uvijek za vlasnika,  i omogućava upotrebu i objavljivanje materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prijenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namijerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaocu usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspijeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja slijedeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime,

e-mail adresu, grad, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vrijeme i posjećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za vjerodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka  (ZZLP) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Montecristo BH d.o.o. koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, novostima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Montecristo BH d.o.o. obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svijestan da će Montecristo BH d.o.o. u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmijenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svijestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Montecristo BH d.o.o. koji se čuva u sistemu koji je fizički smiješten u mestu sjedišta.

Montecristo BH d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, mora za prenos podataka Vlasniku dati saglasnost da prima e-novosti (aktuelne vijesti, atrakcije, ideje, savijeti, aktivnosti iz oblasti ljepote, zabave, moda i drugi sadržaji Vlasnika) ili dati saglasnost za učešće u bilo kojim nagradnim igrama Vlasnika, koju prethodno dobija od roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na sajtu, izričito slaže da Vlasnik njegove lične podatke može koristiti i obrađivati za:

-       Omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promjene u funkcionisanju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači ličnih podataka Montecrista BH d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BH d.o.o.  je Špela Belina , e-mail: gdpr@modiana.si

 

Obrada ličnih podataka

 

Naši ugovorni obrađivači ličnih podataka koji su zaduženi za obradu istih, pružaju adekvatnu zaštitu u skladu sa važećim zakonskim propisima, prilikom obrade ličnih podataka. Ugovorni obrađivači ličnih podataka obrađuju Vaše lične  podatke samo u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada ličnih  podataka je svaka radnja koja se obavlja nad ličnim  podacima, a posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribucija ili na bilo koji drugi način omogućavanje dostupnosti istih te klasifikacija ili udruživanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje. Obrada ličnih podataka može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrade Vaših ličnih  podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

- Obrada ličnih  podataka u svrhu direktnog  marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka i  slanje e-newslettera te podijelili svoje lične  podatke (ime, prezime, e-mail adresa) , Montecristo BH d.o.o. može iste koristi u svrhu direktnog marketinga, a to je:

- slanje promotivnih ponuda,

- slanje pozivnica,

- slanje kupona,

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Montecristo BH d.o.o.

- za segmentaciju (tj. Ponudu naših usluga s obzirom na vaš spol)

- izraditi prilagođene ponude na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Direktni marketing može biti distribuiran  putem običnih, e-mail, facebook i drugih društvenih mreža.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.ba/cookie-settings-ba

Kada i kako možete zatražiti otkaz korištenja vaših podataka?

 

Ako obrađujemo vaše lične podatke na temelju vašeg pristanka, u bilo koje vrijeme na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.si možete uputiti zahtjev za trajni  ili privremeni prestanak korištenja vaših ličnih podatke u te svrhe. U tom slučaju, Montecristo BH d.o.o će  u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od  30 dana od dana prijema zahtjeva dana osigurati postupanje po Vašem zahtjeva, a vi ćete biti u narednih  (5) pet dana u pisanom obliku biti obaviješteni bilo o prestanku obrade Vaših ličnih podataka ili razlozima zbog kojih je Vaš zahtjev eventualno neosnovan.

 

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu vaše saglasnosti do momenta otkazivanja iste.

Prilikom obrade podatka,  možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima, ispravku, brisanje, ograničenje obrade ličnih podataka te uložiti prigovor vezano za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka.

Ukoliko je  Vaš  pristanak opozvan i nema druge pravne osnove za obradu Vaših ličnih podataka, Montecristo BH d.o.o. će postupiti prema Vašem zahtjevu.

 

Vaša prava vezana za obradu ličnih podataka mogu se ostvariti zahtjevom upućenom našem povjereniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila gdpr@modiana.si

 

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana od dana prijema zahtjeva. Ako na Vaš zahtjev, ne dobijete pravovremene odgovor ili je Vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agencija za zaštitu lični/osobnih podataka.

 

Kršenja

 

U slučaju kršenja zakona ili ovih uslova, Vlasnik može koristiti sve lične podatke, uključujući i IP adresu, kako bi se spriječile buduće povrede i otklonile posledice kršenja.

U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u cijelosti ili dijelimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštene izmene, brisanja, štete, uzrokovanje privremene ili trajne neupotrebe podataka na sajtu.

Takođe je zabranjen svaki pokušaj ili izvršavanje aktivnosti, da se kroz sajt neovlašćeno pristupa bilo kojem drugom sadržaju unutar informacionog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne  odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se BIH  materijalno i procesno pravo, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Sarajevu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

stdClass Object
(
  [nid] => 1907
  [type] => page
  [language] => bs
  [uid] => 1
  [status] => 1
  [created] => 1376383426
  [changed] => 1527704085
  [comment] => 0
  [promote] => 0
  [moderate] => 0
  [sticky] => 0
  [tnid] => 1904
  [translate] => 0
  [vid] => 1907
  [revision_uid] => 4
  [title] => USLOVE KORIŠTENJA
  [body] => 

 

Uslovi korišćenja

 

Opšti uslovi korištenja web sajta www.modiana.ba i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.ba je MONTECRISTO BH  d.o.o., Tvornička 3,  71000 Sarajevo.

Sajt predstavlja svako mjesto pod nazivom  www.modiana.ba

Korisnik sajta je svaka osoba koja posjeti bilo koju web stranicu na www.modiana.ba (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Usvajanje opštih uslova

Korisnik mora slijediti ove opšte uslove. Korištenjem web stranice www.modiana.ba, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i zaštićeni su autorskim pravima te važećim zakonima. Sadržaj uključuje tekst i podatke pored cijelokupne grafičke slike sajta sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u cijelini ili dijelimično na bilo kojem drugom mestu, osim ako Vlasnik to eksplicitno ne odobri u pisanoj formi.

Ako korisnik obezbijedi bilo koji materijal vlasniku, on prenosi besplatno sva materijalna autorska prava po prvi put i uvijek za vlasnika,  i omogućava upotrebu i objavljivanje materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prijenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namijerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaocu usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspijeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja slijedeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime,

e-mail adresu, grad, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vrijeme i posjećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za vjerodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka  (ZZLP) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Montecristo BH d.o.o. koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, novostima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Montecristo BH d.o.o. obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svijestan da će Montecristo BH d.o.o. u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmijenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svijestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Montecristo BH d.o.o. koji se čuva u sistemu koji je fizički smiješten u mestu sjedišta.

Montecristo BH d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, mora za prenos podataka Vlasniku dati saglasnost da prima e-novosti (aktuelne vijesti, atrakcije, ideje, savijeti, aktivnosti iz oblasti ljepote, zabave, moda i drugi sadržaji Vlasnika) ili dati saglasnost za učešće u bilo kojim nagradnim igrama Vlasnika, koju prethodno dobija od roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na sajtu, izričito slaže da Vlasnik njegove lične podatke može koristiti i obrađivati za:

-       Omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promjene u funkcionisanju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači ličnih podataka Montecrista BH d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BH d.o.o.  je Špela Belina , e-mail: gdpr@modiana.si

 

Obrada ličnih podataka

 

Naši ugovorni obrađivači ličnih podataka koji su zaduženi za obradu istih, pružaju adekvatnu zaštitu u skladu sa važećim zakonskim propisima, prilikom obrade ličnih podataka. Ugovorni obrađivači ličnih podataka obrađuju Vaše lične  podatke samo u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada ličnih  podataka je svaka radnja koja se obavlja nad ličnim  podacima, a posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribucija ili na bilo koji drugi način omogućavanje dostupnosti istih te klasifikacija ili udruživanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje. Obrada ličnih podataka može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrade Vaših ličnih  podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

- Obrada ličnih  podataka u svrhu direktnog  marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka i  slanje e-newslettera te podijelili svoje lične  podatke (ime, prezime, e-mail adresa) , Montecristo BH d.o.o. može iste koristi u svrhu direktnog marketinga, a to je:

- slanje promotivnih ponuda,

- slanje pozivnica,

- slanje kupona,

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Montecristo BH d.o.o.

- za segmentaciju (tj. Ponudu naših usluga s obzirom na vaš spol)

- izraditi prilagođene ponude na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Direktni marketing može biti distribuiran  putem običnih, e-mail, facebook i drugih društvenih mreža.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.ba/cookie-settings-ba

Kada i kako možete zatražiti otkaz korištenja vaših podataka?

 

Ako obrađujemo vaše lične podatke na temelju vašeg pristanka, u bilo koje vrijeme na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.si možete uputiti zahtjev za trajni  ili privremeni prestanak korištenja vaših ličnih podatke u te svrhe. U tom slučaju, Montecristo BH d.o.o će  u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od  30 dana od dana prijema zahtjeva dana osigurati postupanje po Vašem zahtjeva, a vi ćete biti u narednih  (5) pet dana u pisanom obliku biti obaviješteni bilo o prestanku obrade Vaših ličnih podataka ili razlozima zbog kojih je Vaš zahtjev eventualno neosnovan.

 

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu vaše saglasnosti do momenta otkazivanja iste.

Prilikom obrade podatka,  možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima, ispravku, brisanje, ograničenje obrade ličnih podataka te uložiti prigovor vezano za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka.

Ukoliko je  Vaš  pristanak opozvan i nema druge pravne osnove za obradu Vaših ličnih podataka, Montecristo BH d.o.o. će postupiti prema Vašem zahtjevu.

 

Vaša prava vezana za obradu ličnih podataka mogu se ostvariti zahtjevom upućenom našem povjereniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila gdpr@modiana.si

 

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana od dana prijema zahtjeva. Ako na Vaš zahtjev, ne dobijete pravovremene odgovor ili je Vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agencija za zaštitu lični/osobnih podataka.

 

Kršenja

 

U slučaju kršenja zakona ili ovih uslova, Vlasnik može koristiti sve lične podatke, uključujući i IP adresu, kako bi se spriječile buduće povrede i otklonile posledice kršenja.

U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u cijelosti ili dijelimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštene izmene, brisanja, štete, uzrokovanje privremene ili trajne neupotrebe podataka na sajtu.

Takođe je zabranjen svaki pokušaj ili izvršavanje aktivnosti, da se kroz sajt neovlašćeno pristupa bilo kojem drugom sadržaju unutar informacionog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne  odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se BIH  materijalno i procesno pravo, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Sarajevu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

[log] => [revision_timestamp] => 1527704085 [format] => 2 [name] => admin [picture] => [data] => a:3:{s:18:"admin_compact_mode";b:1;s:8:"icl_send";s:1:"1";s:13:"form_build_id";s:37:"form-589e8a3ce20e47106e0a6e015e6c7940";} [field_stran_slika] => Array ( [0] => Array ( [view] => ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [0] => Array ( [vname] => [vargs] => [view] => ) ) [domains] => Array ( [6] => 6 ) [domain_site] => 1 [subdomains] => Array ( [0] => All affiliates [1] => Modiana.ba ) [domain_source] => 6 [menu_node_items] => Array ( ) [path] => uslove-koristenja [taxonomy] => Array ( ) [nodewords] => Array ( [abstract] => Array ( [value] => ) [canonical] => Array ( [value] => [hide] => 0 ) [copyright] => Array ( [value] => ) [dcterms.contributor] => Array ( [value] => ) [dcterms.creator] => Array ( [value] => [auto] => 0 ) [dcterms.date] => Array ( [value] => Array ( [month] => 5 [day] => 16 [year] => 2018 ) ) [dcterms.description] => Array ( [value] => ) [dcterms.title] => Array ( [value] => ) [description] => Array ( [value] => ) [geo.placename] => Array ( [value] => ) [geo.region] => Array ( [value] => ) [keywords] => Array ( [value] => ) [location] => Array ( [latitude] => [longitude] => ) [original-source] => Array ( [value] => ) [page_title] => Array ( [value] => [append] => 1 [divider] => | ) [revisit-after] => Array ( [value] => ) [robots] => Array ( [value] => Array ( [index] => 0 [noindex] => 0 [follow] => 0 [nofollow] => 0 [noarchive] => 0 [noodp] => 0 [nosnippet] => 0 [noydir] => 0 ) [use_default] => 0 ) [shorturl] => Array ( [value] => ) [standout] => Array ( [value] => ) [syndication-source] => Array ( [value] => ) ) [build_mode] => 0 [readmore] => 1 [content] => Array ( [body] => Array ( [#weight] => -3 [#value] =>

 

Uslovi korišćenja

 

Opšti uslovi korištenja web sajta www.modiana.ba i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.ba je MONTECRISTO BH  d.o.o., Tvornička 3,  71000 Sarajevo.

Sajt predstavlja svako mjesto pod nazivom  www.modiana.ba

Korisnik sajta je svaka osoba koja posjeti bilo koju web stranicu na www.modiana.ba (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Usvajanje opštih uslova

Korisnik mora slijediti ove opšte uslove. Korištenjem web stranice www.modiana.ba, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i zaštićeni su autorskim pravima te važećim zakonima. Sadržaj uključuje tekst i podatke pored cijelokupne grafičke slike sajta sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u cijelini ili dijelimično na bilo kojem drugom mestu, osim ako Vlasnik to eksplicitno ne odobri u pisanoj formi.

Ako korisnik obezbijedi bilo koji materijal vlasniku, on prenosi besplatno sva materijalna autorska prava po prvi put i uvijek za vlasnika,  i omogućava upotrebu i objavljivanje materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prijenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namijerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaocu usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspijeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja slijedeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime,

e-mail adresu, grad, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vrijeme i posjećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za vjerodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka  (ZZLP) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Montecristo BH d.o.o. koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, novostima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Montecristo BH d.o.o. obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svijestan da će Montecristo BH d.o.o. u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmijenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svijestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Montecristo BH d.o.o. koji se čuva u sistemu koji je fizički smiješten u mestu sjedišta.

Montecristo BH d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, mora za prenos podataka Vlasniku dati saglasnost da prima e-novosti (aktuelne vijesti, atrakcije, ideje, savijeti, aktivnosti iz oblasti ljepote, zabave, moda i drugi sadržaji Vlasnika) ili dati saglasnost za učešće u bilo kojim nagradnim igrama Vlasnika, koju prethodno dobija od roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na sajtu, izričito slaže da Vlasnik njegove lične podatke može koristiti i obrađivati za:

-       Omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promjene u funkcionisanju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači ličnih podataka Montecrista BH d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BH d.o.o.  je Špela Belina , e-mail: gdpr@modiana.si

 

Obrada ličnih podataka

 

Naši ugovorni obrađivači ličnih podataka koji su zaduženi za obradu istih, pružaju adekvatnu zaštitu u skladu sa važećim zakonskim propisima, prilikom obrade ličnih podataka. Ugovorni obrađivači ličnih podataka obrađuju Vaše lične  podatke samo u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada ličnih  podataka je svaka radnja koja se obavlja nad ličnim  podacima, a posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribucija ili na bilo koji drugi način omogućavanje dostupnosti istih te klasifikacija ili udruživanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje. Obrada ličnih podataka može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrade Vaših ličnih  podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

- Obrada ličnih  podataka u svrhu direktnog  marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka i  slanje e-newslettera te podijelili svoje lične  podatke (ime, prezime, e-mail adresa) , Montecristo BH d.o.o. može iste koristi u svrhu direktnog marketinga, a to je:

- slanje promotivnih ponuda,

- slanje pozivnica,

- slanje kupona,

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Montecristo BH d.o.o.

- za segmentaciju (tj. Ponudu naših usluga s obzirom na vaš spol)

- izraditi prilagođene ponude na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Direktni marketing može biti distribuiran  putem običnih, e-mail, facebook i drugih društvenih mreža.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.ba/cookie-settings-ba

Kada i kako možete zatražiti otkaz korištenja vaših podataka?

 

Ako obrađujemo vaše lične podatke na temelju vašeg pristanka, u bilo koje vrijeme na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.si možete uputiti zahtjev za trajni  ili privremeni prestanak korištenja vaših ličnih podatke u te svrhe. U tom slučaju, Montecristo BH d.o.o će  u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od  30 dana od dana prijema zahtjeva dana osigurati postupanje po Vašem zahtjeva, a vi ćete biti u narednih  (5) pet dana u pisanom obliku biti obaviješteni bilo o prestanku obrade Vaših ličnih podataka ili razlozima zbog kojih je Vaš zahtjev eventualno neosnovan.

 

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu vaše saglasnosti do momenta otkazivanja iste.

Prilikom obrade podatka,  možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima, ispravku, brisanje, ograničenje obrade ličnih podataka te uložiti prigovor vezano za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka.

Ukoliko je  Vaš  pristanak opozvan i nema druge pravne osnove za obradu Vaših ličnih podataka, Montecristo BH d.o.o. će postupiti prema Vašem zahtjevu.

 

Vaša prava vezana za obradu ličnih podataka mogu se ostvariti zahtjevom upućenom našem povjereniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila gdpr@modiana.si

 

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana od dana prijema zahtjeva. Ako na Vaš zahtjev, ne dobijete pravovremene odgovor ili je Vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agencija za zaštitu lični/osobnih podataka.

 

Kršenja

 

U slučaju kršenja zakona ili ovih uslova, Vlasnik može koristiti sve lične podatke, uključujući i IP adresu, kako bi se spriječile buduće povrede i otklonile posledice kršenja.

U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u cijelosti ili dijelimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštene izmene, brisanja, štete, uzrokovanje privremene ili trajne neupotrebe podataka na sajtu.

Takođe je zabranjen svaki pokušaj ili izvršavanje aktivnosti, da se kroz sajt neovlašćeno pristupa bilo kojem drugom sadržaju unutar informacionog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne  odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se BIH  materijalno i procesno pravo, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Sarajevu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

[#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [field_stran_slika] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_slika [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => -2 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => left_image_linked [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_slika [#weight] => 0 [#theme] => imagecache_formatter_left_image_linked [#item] => Array ( [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_slika [#title] => Slika [#access] => 1 [#label_display] => hidden [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#pre_render] => Array ( [0] => content_alter_extra_weights ) [#content_extra_fields] => Array ( [title] => Array ( [label] => Naziv [description] => Node module form. [weight] => -5 ) [body_field] => Array ( [label] => Telo [description] => Node module form. [weight] => -3 [view] => body ) [revision_information] => Array ( [label] => Informacije o reviziji [description] => Node module form. [weight] => 1 ) [author] => Array ( [label] => Informacije o autorstvu [description] => Node module form. [weight] => 0 ) [options] => Array ( [label] => Opcije objavljivanja [description] => Node module form. [weight] => 2 ) [language] => Array ( [label] => Jezik [description] => Locale module form. [weight] => -1 ) [translation] => Array ( [label] => Postavke prevoda [description] => Translation module form. [weight] => 5 ) [menu] => Array ( [label] => Opcije menija [description] => Menu module form. [weight] => -4 ) [path] => Array ( [label] => Path settings [description] => Path module form. [weight] => 4 ) [domain] => Array ( [label] => Domain access [description] => Domain-specific settings for posts. [weight] => 1 ) [nodewords] => Array ( [label] => Meta tags [description] => Meta tags fieldset. [weight] => 10 ) ) [field_stran_pogled] => Array ( [#type_name] => page [#context] => full [#field_name] => field_stran_pogled [#post_render] => Array ( [0] => content_field_wrapper_post_render ) [#weight] => 6 [field] => Array ( [#description] => [items] => Array ( [0] => Array ( [#formatter] => default [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type_name] => page [#field_name] => field_stran_pogled [#weight] => 0 [#theme] => viewfield_formatter_default [#item] => Array ( [vname] => [vargs] => [#delta] => 0 ) [#title] => [#description] => [#theme_used] => 1 [#printed] => 1 [#type] => [#value] => [#prefix] => [#suffix] => ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#single] => 1 [#attributes] => Array ( ) [#required] => [#parents] => Array ( ) [#tree] => [#context] => full [#page] => 1 [#field_name] => field_stran_pogled [#title] => Pogled [#access] => 1 [#label_display] => above [#teaser] => [#node] => stdClass Object *RECURSION* [#type] => content_field [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#printed] => 1 ) [#title] => [#description] => [#children] =>

 

Uslovi korišćenja

 

Opšti uslovi korištenja web sajta www.modiana.ba i ograničenje odgovornosti

Definicije pojmova

Vlasnik i administrator sajta www.modiana.ba je MONTECRISTO BH  d.o.o., Tvornička 3,  71000 Sarajevo.

Sajt predstavlja svako mjesto pod nazivom  www.modiana.ba

Korisnik sajta je svaka osoba koja posjeti bilo koju web stranicu na www.modiana.ba (u daljem tekstu: Korisnik).

 

Usvajanje opštih uslova

Korisnik mora slijediti ove opšte uslove. Korištenjem web stranice www.modiana.ba, korisnik prihvata ove opšte uslove i izjavljuje da je o njima upoznat i da se sa njima slaže.

 

Autorska prava

Svi sadržaji objavljeni na sajtu su isključivo u vlasništvu vlasnika sajta i zaštićeni su autorskim pravima te važećim zakonima. Sadržaj uključuje tekst i podatke pored cijelokupne grafičke slike sajta sa svim grafičkim elementima.

Svako kopiranje i objavljivanje bilo kog sadržaja zabranjeno je u cijelini ili dijelimično na bilo kojem drugom mestu, osim ako Vlasnik to eksplicitno ne odobri u pisanoj formi.

Ako korisnik obezbijedi bilo koji materijal vlasniku, on prenosi besplatno sva materijalna autorska prava po prvi put i uvijek za vlasnika,  i omogućava upotrebu i objavljivanje materijala.

Vlasnik može po sopstvenom nahođenju prijaviti registraciju pod imenom koja ukazuje na drugo lice ili je zaštićen pravima intelektualne svojine ili je neprikladan ili neprihvatljiv na bilo koji drugi način.

 

Upotreba podataka

Korisnik može koristiti podatke samo za lične i nekomercijalne svrhe. Svaki prijenos originalnih ili izvedenih podataka trećim licima ili objavljivanje na drugim mestima izričito je zabranjen.

Korisnik se obavezuje da:

-       neće koristiti uslugu sa namijerom da objavljuje bilo koji sadržaj ili aktivnost koja je u suprotnosti sa važećim zakonom, javnom politikom i moralom ili ovim uslovima

-       neće zloupotrebiti imena drugih osoba / korisnika

-       neće distribuirati sadržaj ili sadržaj zaštićen autorskim pravima koji je u vlasništvu drugog pravnog lica ili fizičkog lica

-       neće pokušati da pribavi, prikupi ili čuva lične podatke od drugih korisnika

-       neće koristiti kompjuterske kodove, štetne programe ili bilo šta što bi moglo da ošteti ovu uslugu i pružaocu usluga

 

Ograničenje odgovornosti

Vlasnik nije odgovoran za tačnost, pravilnost, ažurnost podataka i informacija postavljenih na web stranici i ne preuzima odgovornost za radnje koje korisnik obavlja na osnovu objavljenih informacija.

Vlasnik nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može biti posledica tehničkih poteškoća, suspenzije rada usluge ili drugih smetnji (na primer, računarski virus, nestanak struje, mehanički neuspijeh, odluka državnih organa i slično).

Na sajtu se takođe nalaze i linkovi sa sajtovima trećih lica. Vlasnik ne preuzima odgovornost za poštovanje privatnosti i sadržaja na ovim sajtovima.

 

Upotreba ličnih podataka i privatnosti

Vlasnik prikuplja slijedeće lične podatke i kontakt informacije o Korisniku: ime i prezime,

e-mail adresu, grad, poštanski broj. U vezi sa vašim pristupom Web lokaciji, vlasnik registruje podatke koji se mogu koristiti za identifikaciju (IP adresa servera, datum i vrijeme i posjećene stranice) na serveru. Ovi podaci mogu se anonimizovati u statističke svrhe.

Korisnik preuzima isključivu odgovornost za vjerodostojnost, tačnost i brzinu ličnih podataka i kontakt informacija koje korisnik daje Vlasniku.

Vlasnik će stečene lične podatke Korisnika koristiti u skladu sa ovim opštim uslovima i u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka  (ZZLP) i Opštim pravilnikom o zaštiti podataka (GDPR).

Pretplaćujući se na novu grupu, korisnik se slaže da Montecristo BH d.o.o. koristi svoju e-mail adresu u svrhu informisanja o novim proizvodima, novostima, informisanju kupaca o svim posebnim karakteristikama vezanim za poslovanje, slanje trenutnih ponuda i statističku obradu. Lične informacije Montecristo BH d.o.o. obrađuje najmanje 5 godina, ili sve dok se pismena saglasnost korisnika ne otkaže.

Korisnik je svijestan da će Montecristo BH d.o.o. u slučaju otkazivanja pisane saglasnosti, nastaviti da koristi lične podatke, ali samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i ostvarivanje prava iz ugovornog odnosa.

Iz sistema za razmijenu poruke, korisnik može biti prikazan u bilo kom trenutku na način opisan u pojedinačnim e-novostima ili na drugi odgovarajući način u pismenoj ili elektronskoj formi. Korisnik je svijestan da njegovu e-mail adresu obrađuje Montecristo BH d.o.o. koji se čuva u sistemu koji je fizički smiješten u mestu sjedišta.

Montecristo BH d.o.o. koristi rigorozni sistem registracije (tj. opt-in) za prijavu za novosti, što znači da šalje e-poštu samo osobama koje su se eksplicitno složile da žele primati elektronska obaveštenja.

Korisnik, mlađi od 16 godina, mora za prenos podataka Vlasniku dati saglasnost da prima e-novosti (aktuelne vijesti, atrakcije, ideje, savijeti, aktivnosti iz oblasti ljepote, zabave, moda i drugi sadržaji Vlasnika) ili dati saglasnost za učešće u bilo kojim nagradnim igrama Vlasnika, koju prethodno dobija od roditelja ili staratelja.

 

Korisnik se, registracijom na sajtu, izričito slaže da Vlasnik njegove lične podatke može koristiti i obrađivati za:

-       Omogućavanje odredbe pristupa do web stranice

-       Uspostavljanje kontakta sa Korisnikom kada je potrebno (promjene u funkcionisanju sistema, informacije o servisu i slično)

-       slanje različitih e-sadržaja

-       drugi primeri, kada korisnik želi

 

Vlasnik izjavljuje da će uvid u lične podatke Korisnika imati samo Ugovorni obrađivači ličnih podataka Montecrista BH d.o.o.  koji iste prikupljaju, čuvaju i obrađuju prema uputama Vlasnika te u skladu sa važećim zakonima i propisima.

 

Ovlašćeno lice za zaštitu ličnih podataka u Montecristu BH d.o.o.  je Špela Belina , e-mail: gdpr@modiana.si

 

Obrada ličnih podataka

 

Naši ugovorni obrađivači ličnih podataka koji su zaduženi za obradu istih, pružaju adekvatnu zaštitu u skladu sa važećim zakonskim propisima, prilikom obrade ličnih podataka. Ugovorni obrađivači ličnih podataka obrađuju Vaše lične  podatke samo u skladu s našim uputama i isključivo u naše ime.

Obrada ličnih  podataka je svaka radnja koja se obavlja nad ličnim  podacima, a posebno prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje, prilagođavanje ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, komunikacija, distribucija ili na bilo koji drugi način omogućavanje dostupnosti istih te klasifikacija ili udruživanje, blokiranje, anonimiziranje, brisanje ili uništavanje. Obrada ličnih podataka može biti ručna ili automatizirana.

Vrsta, osnova i način obrade Vaših ličnih  podataka ovise posebno o svrsi za koju obrađujemo vaše podatke.

- Obrada ličnih  podataka u svrhu direktnog  marketinga

Ako ste pristali na obradu podataka i  slanje e-newslettera te podijelili svoje lične  podatke (ime, prezime, e-mail adresa) , Montecristo BH d.o.o. može iste koristi u svrhu direktnog marketinga, a to je:

- slanje promotivnih ponuda,

- slanje pozivnica,

- slanje kupona,

- informacije o nagradnim igrama koje organizira Montecristo BH d.o.o.

- za segmentaciju (tj. Ponudu naših usluga s obzirom na vaš spol)

- izraditi prilagođene ponude na temelju procjene i predviđanja vaših interesa, ekonomske situacije, potreba (profiliranja) itd.

Direktni marketing može biti distribuiran  putem običnih, e-mail, facebook i drugih društvenih mreža.

Sve informacije o korištenju kolačića mogu se naći na: http://www.modiana.ba/cookie-settings-ba

Kada i kako možete zatražiti otkaz korištenja vaših podataka?

 

Ako obrađujemo vaše lične podatke na temelju vašeg pristanka, u bilo koje vrijeme na našu e-mail adresu: gdpr@modiana.si možete uputiti zahtjev za trajni  ili privremeni prestanak korištenja vaših ličnih podatke u te svrhe. U tom slučaju, Montecristo BH d.o.o će  u roku od 15 dana, a najkasnije u roku od  30 dana od dana prijema zahtjeva dana osigurati postupanje po Vašem zahtjeva, a vi ćete biti u narednih  (5) pet dana u pisanom obliku biti obaviješteni bilo o prestanku obrade Vaših ličnih podataka ili razlozima zbog kojih je Vaš zahtjev eventualno neosnovan.

 

Otkazivanje ne utječe na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu vaše saglasnosti do momenta otkazivanja iste.

Prilikom obrade podatka,  možete zatražiti pristup Vašim ličnim podacima, ispravku, brisanje, ograničenje obrade ličnih podataka te uložiti prigovor vezano za prikupljanje, obradu i čuvanje ličnih podataka.

Ukoliko je  Vaš  pristanak opozvan i nema druge pravne osnove za obradu Vaših ličnih podataka, Montecristo BH d.o.o. će postupiti prema Vašem zahtjevu.

 

Vaša prava vezana za obradu ličnih podataka mogu se ostvariti zahtjevom upućenom našem povjereniku za zaštitu ličnih podataka putem e-maila gdpr@modiana.si

 

Na vaš zahtjev ćemo odgovoriti bez nepotrebnog kašnjenja, a najkasnije u roku od 15 ili 30 dana od dana prijema zahtjeva. Ako na Vaš zahtjev, ne dobijete pravovremene odgovor ili je Vaš zahtjev prema Vašem mišljenju pogrešno odbačen, možete podnijeti tužbu Agencija za zaštitu lični/osobnih podataka.

 

Kršenja

 

U slučaju kršenja zakona ili ovih uslova, Vlasnik može koristiti sve lične podatke, uključujući i IP adresu, kako bi se spriječile buduće povrede i otklonile posledice kršenja.

U slučaju bilo kakvih kršenja, Korisnik može biti ograničen u cijelosti ili dijelimično na pristup ili korišćenje sajta.

Zabranjen je svaki pokušaj ili izvršenje neovlaštene izmene, brisanja, štete, uzrokovanje privremene ili trajne neupotrebe podataka na sajtu.

Takođe je zabranjen svaki pokušaj ili izvršavanje aktivnosti, da se kroz sajt neovlašćeno pristupa bilo kojem drugom sadržaju unutar informacionog sistema vlasnika.

 

Prelazne i konačne  odredbe

 

Za tumačenje ovih opštih uslova i sporova u odnosu između Korisnika i Vlasnika, upotrebljava se BIH  materijalno i procesno pravo, i za sve sporove koji proizilaze iz ovog odnosa, nadležan je sud u Sarajevu.

Ako sud koji ima nadležnost u ovom slučaju odluči da je bilo koja odredba opštih uslova nevažeća, ova odredba će biti isključena, ostale odredbe opštih uslova će se i dalje primjenjivati i važiti. 

 

[#printed] => 1 ) [links] => Array ( [node_translation_sl] => Array ( [title] => Slovenščina [href] => node/1904 [language] => stdClass Object ( [language] => sl [name] => Slovenian [native] => Slovenščina [direction] => 0 [enabled] => 1 [plurals] => 4 [formula] => ((($n%100)==1)?(0):((($n%100)==2)?(1):(((($n%100)==3)||(($n%100)==4))?(2):3))) [domain] => [prefix] => sl [weight] => 0 [javascript] => 84d05ac4d85e16eeccc239507c10c1df ) [attributes] => Array ( [title] => Pogoji uporabe [class] => translation-link ) ) ) )
Prijavite se na e-novosti da biste primali informacije o našim zadnjim modnim trendovima i pogodnostima Newsletter